python的heapq

python的heapq是一个优先队列的算法模块,它只提供函数算法,方便得到一个小根堆。

import heapq
s = [3,1,4,2,6]
heapq.heapify(s)   #=> s = [1, 2, 4, 3, 6]
heapq.heappop(s)   #=> 1
heapq.heappush(s, 0)  #=> s = [0, 2, 4, 6, 3]

如果想最大的排前面,即一个大根堆,heapq不能直接支持设置比较函数,需要对数据进行简单处理:

ns = [(-i, i) for i in s]
heapq.heapify(ns)
heapq.heappop(ns)[1]      #=> 6

小根堆在求取一个序列中最大的前N个数,或者最小的前N个数,比全排序然后截取的做法,效率要高。

发表于 2017年03月16日 15:23   评论:0   阅读:551  回到顶部

首页 | 关于我 | 关于本站 | 站内留言 | rss
python logo   django logo   tornado logo